Usługi Kancelarii

Usługi radców prawnych i adwokatów

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi instytucjami państwowymi, opiniowania dokumentów, sporządzania umów i opinii prawnych w następujących dziedzinach:

Działania windykacyjne Kancelarii obejmują:

 • reprezentację zmierzającą do pozasądowego odzyskania należności;
 • prowadzimy negocjacje przedsądowe z dłużnikami;
 • sporządzamy wezwania do zapłaty;
 • kierujemy wnioski o wszczęcie mediacji lub zawezwania do próby ugodowej.

Reprezentację w postępowaniu sądowym:

 • prowadzimy postępowania sądowe, w tym w postępowaniu upominawczym
  i nakazowym;
 • prowadzimy postępowania w trybie elektronicznego postępowania upominawczego.

Reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym:

 • opracowujemy wnioski egzekucyjne, w ramach których zlecamy podjęcie przez komorników sądowych konkretnych czynności egzekucyjnych;
 • sprawujemy nadzór nad prowadzoną egzekucją.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców od zgłoszenia szkody do prawomocnego wyroku sądu.

W ramach świadczonych usług Kancelaria:

 1. zapewnia pomoc i reprezentację prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych i majątkowych,
 2. zapewnia pomoc i reprezentację prawną w sprawach dot. odszkodowań z OC komunikacyjnego, Autocasco, OC przedsiębiorcy, OC za produkt, OC rolnika, OC w życiu prywatnym, a także z ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia NNW i na życie,
 3. reprezentuje ofiary błędów medycznych w procesach przeciwko szpitalom i lekarzom.

Kancelaria świadczy pomoc poprzez:

 • dochodzenie odszkodowań lub zadośćuczynienia na etapie przedsądowym i sądowym;
 • obsługę spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym (również przedprocesowa analiza roszczeń);
 • udział w negocjacjach ugodowych oraz opiniowanie i sporządzanie projektów ugód zarówno sądowych jak i pozasądowych;
 • udzielanie porad i opinii prawnych.

Zakres naszych usług obejmuje kwestie takie jak:

 • prowadzenie spraw rozwodowych oraz spraw o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem,
 • prowadzenie spraw o zasądzenie alimentów,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku lub odrzucenie spadku,
 • prowadzenie spraw o dział spadku,
 • prowadzenie spraw o zachowek,
 • doradztwo oraz sporządzanie opinii i informacji prawnych.

W ramach tzw. prawa nieruchomości nasze specjalizacje to:

 • negocjowanie, przygotowywanie i analiza umów nabycia nieruchomości (rezerwacyjne, przedwstępne, przyrzeczone, deweloperskie, najmu, dzierżawy)
 • ustanowienie i znoszenie ograniczonych praw na nieruchomości
 • roszczenia z rękojmi i/lub gwarancji za wady lokalu i/lub budynku
 • ustanowienie i zniesienie służebności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • przeniesienie prawa własności
 • zniesienie współwłasności
 • naruszenie posiadania
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • odszkodowanie za posadowione na nieruchomości linii przesyłowej
 • ustanowienie służebności przesyłu
 • odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
 • zakładanie i uzgodnienie treści ksiąg wieczystych
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Kancelaria oferuje usługi bieżącej obsługi prawnej oraz doradztwa prawnego zarówno firmom transportowym jak i spedycyjnym, polegające w szczególności na:

 • bieżącej obsłudze prawnej firm przewozowych i spedycyjnych,
 • opracowywaniu umów transportowych,
 • doradztwie w zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora,
 • kontakcie z ubezpieczycielami,
 • zastępstwie procesowe przed sądami w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa transportowego,
 • windykacji niezapłaconych należności.

Kluczowe obszary specjalizacji Kancelarii to rozwiązywanie sporów na drodze sądowej oraz pozasądowej, prawo spółek handlowych, prawo zamówień publicznych, inwestycje budowlane. Ponadto, naszym Klientom gwarantujemy pełne wsparcie z zakresu prawa gospodarczego. Dzięki ścisłej współpracy z innymi wyspecjalizowanymi prawnikami (m.in. adwokatami, notariuszami, komornikami) zapewniamy kompleksowe usługi doradcze niezbędne do prowadzenia biznesu. Każdy problem prawny przekształcamy w projekt, którym zarządzamy wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę połączoną ze szczegółową analizą danej sprawy – pod kątem prawa, celów biznesowych i specyfiki branży, w której działa Klient.

W ramach podstawowej, stałej obsługi prawnej Kancelaria oferuje:

 • pozasądowe rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem negocjacji i mediacji,
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • opracowywanie i opiniowanie umów handlowych pod kątem zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów Klienta, w tym zabezpieczeń wykonania umowy,
 • uczestniczenie w rokowaniach prowadzonych przez Klienta, związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów,
 • zastępstwo procesowe przed sądami, w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed organami administracji na terenie całej Polski.
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • zakładanie spółek i wpisy do rejestru przedsiębiorców,
 • doradztwo w zakresie problematyki zamówień publicznych (przygotowywanie dokumentacji przetargowej),

Kancelaria świadczy kompleksową  obsługę  prawną jednostek samorządowych,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynności:

 • opiniowania pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał, zarządzeń, umów,   decyzji,   postanowień,   porozumień,   pism, regulaminów i innych aktów prawnych;
 • udzielanie opinii  prawnych  związanych  z  działalnością  jednostki samorządu terytorialnego i pod ległych jednostek organizacyjnych;
 • opiniowanie, parafowanie umów i porozumień,
 • zastępstwa procesowego  w  sprawach  przed  sądami  powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz przed innymi organami orzekającymi,
 • wykonywanie innych czynności o charakter ze prawnym;
 • obsługę prawną sesji organów stanowiących podmiotu samorządowego,
 • uczestnictwo w sesjach tych organów,
 • opiniowania i  weryfikacji  dokumentacji  w  zakresie  ustawy  Prawo zamówień publicznych,
 • udzielanie pomocy  prawnej  w  zakresie  działalności  finansowej i budżetowej, nadzór prawny nad egzekucją należności Zamawiającego;
 • wydawanie opinii  prawnych  w  sprawach  kadrowych  z  zakresu  prawa pracy;
 • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • doradztwo i  przygotowywanie  opinii  w  sprawach  związanych z zarządzaniem nieruchomościami poszczególnych jednostek;
 • konsultacje prawne drogą telefoniczną oraz elektroniczną (e-mail).

OFERTA RODO

25 maja 2018 r. wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO.

RODO wprowadza rewolucyjne zmiany w bezpieczeństwie danych identyfikujących osoby fizyczne, nakładając na przedsiębiorców nowe obowiązki oraz wprowadzając mechanizmy kontroli ich realizacji. Uchybienie obowiązkom zagrożone jest potężnymi karami finansowymi, które mogą sięgnąć nawet do 20 mln euro lub 4% światowego obrotu przedsiębiorstwa. Ważne jest zatem, by działania przystosowujące przedsiębiorców do nowej rzeczywistości w zakresie ochrony danych osobowych podjąć jak najszybciej.

Kancelaria powołała Zespół ds. Bezpieczeństwa Danych, który wspomoże Państwa przy wdrażaniu nowych rozwiązań i aktualizacji dotychczasowych systemów zabezpieczeń, w zgodzie z RODO.

Kancelaria proponuję wdrożenie RODO w dwóch wariantach :

1 RODO

2 IOD (Inspektor Ochrony Danych i wdrożenie RODO)

Skuteczne wdrożenie RODO, jak to robimy?

Wariant 1 RODO

1 krok AUDYT.

Pracę rozpoczynamy od audytu, którego celem jest inwentaryzacja obecnego stanu ochrony danych osobowych w Państwa firmie. W ramach tego etapu:

- sprawdzamy jakie dane osobowe przetwarza Państwa firma;

- weryfikujemy podstawy prawne i cele przetwarzania zasobów danych osobowych;

- analizujemy realizację obowiązków informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych;

- identyfikujemy sytuacje powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom;

- identyfikujemy stosowane środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych osobowych;

- analizujemy potrzebę powołania Inspektora Ochrony Danych;

- przedstawiamy nasze rekomendacje.

2 krok DOKUMENTACJA.

Kolejnym krokiem jest dostosowanie istniejącej dokumentacji ochrony danych osobowych np. polityk bezpieczeństwa do nowych wymogów RODO lub wdrożenie zupełnie nowych, nieznanych dotychczas rozwiązań. W tym zakresie konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów m.in. takich jak.: rejestr czynności przetwarzania danych, umów powierzenia, klauzul informacyjnych,
które w czasie ewentualnych postępowań kontrolnych będą potwierdzały istnienie
w przedsiębiorstwie właściwych procedur bezpieczeństwa oraz będą potwierdzały, że ADO dokłada należytej staranności w procesie przetwarzania danych osobowych.

3 krok SZKOLENIE.

Ostatnim etapem wdrożenia RODO w Państwa firmie jest przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Forma szkolenia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Tematyka szkolenia odnosi się do podstawowych zagadnień dotyczących danych osobowych, takich jak:

- realizacji prawnych obowiązków ochrony danych określonych w RODO;

- realizacji zasad ograniczenia przetwarzania oraz minimalizacji danych;

- obowiązków związanych z naruszeniami ochrony danych;

- działań organizacyjnych i informacyjnych dotyczących wyznaczenia i działalności inspektora ochrony danych (IOD);

- powierzenia przetwarzania danych osobowych;

- odpowiedzialności za naruszenie RODO.

Wariant  2 IOD (Inspektor Ochrony Danych i wdrożenie RODO)

Dla wszystkich podmiotów i/lub organizacji, które chciałyby oddelegować́ w całości zarządzanie procesem przetwarzania danych do kancelarii radcowskiej w ręce eksperta w zakresie RODO zapraszamy do skorzystania z usługi outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Decydując się na powierzenie nam funkcji Inspektora Ochrony Danych zyskujecie Państwo pewność, że Wasze przedsiębiorstwo będzie odpowiednio przygotowane do obowiązków jakie nakłada na nie RODO. W ramach naszej pomocy zapewniamy:

 1. Przygotowanie dokumentacji zgodnie z RODO.
 2. Przeszkolenie całego personelu mającego dostęp do danych osobowych.
 3. Prowadzenie cyklicznych audytów bezpieczeństwa danych osobowych, mających na celu sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych.
 4. Opiniowanie umów z kontrahentami w zakresie danych osobowych.
 5. Opiniowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych składanych przez podmioty zewnętrzne.
 6. Udział podczas kontroli przestrzegania przepisów RODO.

Nadto IOD będzie wypełniał wszystkie obowiązki określone w regulacjach RODO:

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników,

którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.

 1. Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania

oraz powiązane z tym audyty.

 1. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
 2. Współpraca z organem nadzorczym.
 3. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 4. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO.
 5. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

Kto może, a kto musi wyznaczyć inspektora ochrony danych?

Co do zasady, obowiązek wyznaczenia IOD, powstaje, kiedy:

A.)          Przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości.

B.)          Główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego

i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę.

C.)          Główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

W pozostałych przypadkach wyznaczenie inspektora jest fakultatywne. Jednakże nawet w sytuacji, gdy z przepisów nie wynika obowiązek wyznaczenia IOD zaleca się administratorom oraz podmiotom przetwarzającym, przeprowadzenie i udokumentowanie procedury w celu ustalenia i uwzględnienia poszczególnych normatywnych przesłanek istnienia lub braku tego obowiązku.

Kancelaria zajmuje się m. in. prowadzeniem bieżącej obsługi prawnej spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych, z uwzględnieniem specyfiki tych podmiotów oraz ich aktualnych problemów, w szczególności związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, windykacją należności, termomodernizacją, prowadzeniem sporów sądowych w imieniu spółdzielni i jej członków, w tym związanych z wykluczeniem lub wykreśleniem ze spółdzielni, audytami prawnymi stanu prawnego spółdzielczego prawa do lokalu,  przygotowywaniem i weryfikacją dokumentacji wewnątrzspółdzielczej w tym regulaminów, uchwał, zarządzeń organów spółdzielni, doradztwem i pomocą prawną przy organizacji walnych zgromadzeń spółdzielni, sporządzaniem opinii i informacji prawnych.

Kancelaria świadczy usługi prawne i doradztwo dedykowane zarządom wewnętrznym wspólnot oraz zarządcom zewnętrznym (administratorom) w zakresie:

 • windykacji należności z tytułu zarządu nieruchomością wspólną od właścicieli lokali,
 • windykacji sądowa opłat administracyjnych i zaliczek na fundusz remontowy,
 • hipotecznego zabezpieczania powyższych roszczeń,
 • spraw sądowych zmierzających do sprzedaży lokalu w drodze komorniczej licytacji,
 • przekształcania prawa użytkowania wieczystego w odrębną własność,
 • reprezentacji przed organami administracyjnymi oraz prowadzenie spraw sądowych
  w przypadku braku wymaganej jednomyślności współwłaścicieli,
 • doradztwa w zakresie prawnych aspektów sprawowania zarządu,
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości wspólnych (gruntów pod budynkiem),
 • regulacji stanów prawnych w zakresie służebnosci gruntowych (drogi koniecznej, dostępu do wiat śmietnikowych, skrzynek z mediami, garaży itp)

Oferta kancelarii skierowana jest również do właścicieli lokali w wspólnotach mieszkaniowych w zakresie:

 • reprezentacji na zebraniach wspólnoty oraz wobec zarządu wspólnoty,
 • zaskarżania uchwał wspólnoty oraz reprezentacji w sądach cywilnych,
 • nabycia od wspólnoty części nieruchomości wspólnej,
 • zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych;

reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym;

reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelarii prowadzi sprawy i reprezentuje przed sądem pracy pracodawców
oraz pracowników w następujących sprawach:

 • o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy
 • o zapłatę odszkodowania w sporach z zakresu prawa pracy
 • o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunków pracy
 • o molestowanie, mobbing i dyskryminację
 • przygotowujemy projekty umów o pracę, kontrakty menedżerskie oraz umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej

W ZAKRESIE WYŻEJ WSKAZANYM NASZE DZIAŁANIA POLEGAJĄ M.IN. NA:

– doradztwie na etapie tworzenia przedsiębiorstwa,
– pomocy przy jego reorganizacji i ewentualnym przekształceniu,
– obsłudze organów statutowych przedsiębiorstwa,
– doradztwie w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania firmy (np. przygotowywaniu i opiniowaniu umów z kontrahentami),

– konsultacjach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego, karnego oraz prawa pracy,
– reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
– odzyskiwaniu należności od nierzetelnych kontrahentów,
– kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych.